Think the UK is politically correct bonkers, try Sweden!

#1
Think the UK is politically correct bonkers, try Sweden!

To the best of my knowledge I have taken the following item from the Official Swedish Police Website

http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=194217
Polisen blir ”Aina” under ungdomsfestivalen Ung08

I samband med festivalen Ung08, 15-19 augusti i Kungsträdgården, kommer en annorlunda polisbil att synas invid polisens rekryteringstält. Tanken är att bilen ska locka till debatt och diskussion med ungdomsgrupper som hittills inte sökt polisyrket.

The police become” Aina” during the youth festival Ung08

in connection with the festival Ung08, August 15-19 in Kungsträdgården, comes an individual police car to be visible beside the police's recruitment tents. The thought is that the car will tempt to debate and discussion with youth groups as so far not applied for the police trade

Vid en hastig blick ser polisbilen ut som alla andra, men på på både motorhuv som sidor är "POLIS" utbytt mot "AINA".
Ordet "aina" är ett slanguttryck för polis och används främst av ungdomar i Stockholms förorter. Polisbilen är ommärkt för att skapa uppmärksamhet och diskussion med de unga som finns i Kungsträdgården under festivalveckan, framför allt med den grupp unga som vet vad "aina" står för.

At a rapid glance, the police car sees out as everyone other, but on on both engine hoods that sides are “POLICE” exchanged against “Aina”.
The word “aina” is a hose expression pursue police and is used most mainest of young people in Stockholm's suburbs. The police car is ommärkt in order to create attention and discussion with the young as be in Kungsträdgården during the festival week, above all with that group young as know what “aina” stands for.

Dessa ungdomar är en viktig grupp i vårt samhälle som polisen på många områden strävar efter att få ökad dialog med i en långsiktig satsning för att minska ungdomsbrottlighet - och kanske till och med inspirera till att själva bli poliser, eller ”aina”.

These young people are an important group in our society that the police on many areas strive after that few increased dialogue with in a long-term investment in order to decrease ungdomsbrottlighet - and perhaps up to and including inspiring to that alone to become police, or” aina”.

– Vi behöver bra poliser, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Därför är det mycket viktigt att vi har sökande till polisutbildningen från alla delar av samhället. Ung08-festivalen är ett bra tillfälle för polisen att skapa kontakt med ungdomar från alla delar av Stockholms län, säger länspolismästare Carin Götblad som kommer att finnas på plats i polisens monter lördagen den 19/8, kl 14-17.

- we need good police, irrespective of sexes, ethnicity, sexual disposition or religion. Therefore, it is very important that we have applying for to the police education from all parts of the society. Ung08-festivalen is a good occasion for the police to create contact with young people from all parts of Stockholms län, says Chief Commissioner Carin Götblad that will be on-the-spot in the police's monter Saturday 19/8, kl 14-17.

Välkommen att besöka polisens tält under i Kungsträdgården mellan den 15-19 augusti, kl 11.00-19.00.

Welcome to visit the police's tents during in Kungsträdgården between August 15-19, kl 11.00-19.00.

Festivalen Ung08 vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år, och uppges vara Europas största i sitt slag. Den anordnas av Stockholm Stads Kulturförvaltning tillsammans med andra myndigheter, företag och organisationer. Mer information om festivalen för såväl ungdomar som föräldrar finns på Ung08 hemsida.
http://www.ung08.nu/default.asp?id=10480

Text: Tina Gustafsson

The festival Ung08 turns itself to young people between 13 and 19 years, and is stated last Europe's bigest in your kind. It is organized of Stockholm town's Kulturförvaltning along with other authorities, carry out and organisations. More information about the festival for as well young people that parents is on Ung08 homepage.
http://www.ung08.nu/default.asp?id=10480

Text: Thaw Gustafsson

Fotnot:
Den omskyltade polisbilen som används under festivalen är en uttjänt polisbil, den kommer inte att användas i yttre tjänst.
Festivalarrangörernas hemsida


Footnote:
It omskyltade the police car that is used during the festival is one uttjänt police car, it will not be used in extraneous service.
The festival organizers' homepage
translated with:

http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
nb the original materiel is in Swedish so I had to use the web-translator on it, so I can not vouch for its full accuracy.

A source describes what the Word "Aina" means
[ I can not vouch for the accuracy but reasonably believe it to be true]

Aina is Turkish slang.
Aina is an abbreviation of the Turkish slang ”aynasiz”, meaning "without mirror". The term alludes to the police, meaning they are shameless and reject to look at themselves in the mirror.
Saludos Amigos
Zapata
 

Similar threads


Latest Threads

Top